Bejelentés


Köszöntjük a honlapunkon!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


LinkekSzeretettel köszöntjük honlapunkon!
A sokorópátkai lőtér létrehozását 2000-ben kezdte el néhány helyi, lősport iránt érdeklődő lakos. A tényleges építés - társadalmi munkában, illetve önkormányzati és pályázati segítséggel - 2002-ben kezdődött el.
A működéshez szükséges engedélyek beszerzését követően 2006-ban kezdte meg működését a lőtér.

Kezdetben a Sokorópátka Sport Egyesület keretein belül működtünk külön szakágként, majd 2011. szeptember 16-án fogadta el a tagság az új Alapszabályt, illetve mondta ki az önálló Sokorópátkai Lövész Egyesület működését.
Az Egyesület jelenleg 21 sokorópátkai, illetve a környező településeken élő taggal rendelkezik.
Az Egyesület elnöke Szakács Sándor, alelnöke Jelencsics Imre, titkára Németh Szabolcs.

A lőtéren 022-es kaliberű lőfegyver, valamint légfegyver használható.

Mindenkit szeretettel várunk tagjaink sorába, illetve várjuk mindazok jelentkezését, akik csak alkalmi jelleggel szeretnék kipróbálni lőtudásukat.

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik hozzájárultak az Egyesület és a lőtér létrehozásához, működtetéséhez!

Honlapunk böngészéséhez jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánunk!


 

 

Támogatóink:

 

 


ALAPSZABÁLY

SOKORÓPÁTKAI
LÖVÉSZ EGYESÜLET

Sokorópátka 2011. szeptember 16.

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Sokorópátkai Lövész Egyesület (továbbiakban Egyesület) Alapszabályát a 2011. szeptember 16-án, a sokorópátkai Közösségi házban tartott Közgyűlésen megjelent tagok a 1/2011. (IX.16.) Közgyűlési határozattal egyhangúlag az alábbiak szerint fogadták el:

1.§. Az Egyesület kijelenti, - figyelemmel az 1997. évi CLVI. tv. 4. §. /1/ bekezdés d./ pontjára - hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(Közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, települési önkormányzati választáson jelölt állítása.)

2.§. A Egyesület egyesületként, önálló jogi személyként működik, a közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályok szerint.

3.§. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti.

4.§. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt jelen alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

5.§. A társadalmi szervezet a sporttörvény szerint sportegyesületként kívánja tevékenységét folytatni és működésére az 1989. évi II. törvény (ETv) szabályain kívül a 2004. évi I. törvény szabályai is irányadóak.

6.§. Az Egyesület neve :  SOKORÓPÁTKAI LÖVÉSZ EGYESÜLET
7.§. Az Egyesület székhelye:   Közösségi Ház 9112 Sokorópátka, Fő utca 1.

8.§. Az Egyesület bélyegzője:  Négyszögbélyegző

9.§. Az Egyesület körbélyegzőjének felirata: Sokorópátkai Lövész Egyesület, 9112 Sokorópátka, Fő u. 1. adószám:….

10.§.    Alapítás éve: 2011.

11.§.    Működési területe: Sokorópátka

12.§.   Az Egyesület célja:
1./ Sokorópátka gyermek-, ifjúsági-, felnőtt- és szabadidősport tevékenység biztosítása a tagok és sportolni vágyók részére.
2./ Sportkapcsolatok kiépítése, szabadidősport szervezése
3./ Sportági szövetségek, valamint más lövész egyesületek által rendezett versenyeken, bajnokságokon és az illetékes szervek által kiírt nemzeti és nemzetközi versenyeken versenyzőit szerepeltetni.
4./ Sportági utánpótlás nevelését biztosítani.


13.§. Közhasznú tevékenységek:
A 12.§. 1-4.pontjában leírt célok megvalósításával az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi (6/1989.(VI.8.) IM rendelet a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól) :
2.  sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében     megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

14.§. Az előzőekben megjelölt tevékenységeket az Egyesület, mint közhasznú tevékenységet végzi, szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

15.§. Az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat.

16.§. Az Egyesület céljainak elérése érdekében szakosztályokat hozhat létre.


II. AZ EGYESÜLETI TAGSÁG

17.§. Az Egyesületi tagság létrejötte:
1./ Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki nincs eltiltva a közügyek  gyakorlásától, az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére és az Egyesületbe való felvételét írásban, önként kéri.
2./ A tag tagfelvételi kérelmében az elnökség dönt.
3./ A tagsági jogviszony kezdetének az elnökség elfogadó döntésének napját kell tekinteni.
4./ Az Elnökség legkésőbb a tagfelvételi kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül köteles a tagfelvételi kérelemről dönteni.

18.§. Az Egyesület tagjairól és befizetéseikről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
1./ a tag nevét és lakcímét
2./ a tagdíj teljesítésének mértékét

19.§. Az Egyesületi tagok jogai:
1./ Az Egyesület tevékenységében részt vehet.
2./ A célok elérése érdekében az Egyesület elnökségének javaslatot tehet,akik azt kötelesek megtárgyalni, illetve szükség esetén taggyűlés elé terjeszteni.
3./ Az Egyesület működéséről, gazdasági helyzetéről az elnökségtől felvilágosítást kérhet.
4./ Választhat, és választható az Egyesület szerveibe.
5./ A Közgyűlésen a tag  szavazati joggal rendelkezik, azzal, hogy minden tagnak egy szavazati joga van és azt kizárólag személyesen gyakorolhatja.
6./ A tagnak jogában áll a tagsági viszonyát önkéntesen megszüntetni.  Kilépési szándékát az elnökségnek kell írásban beadni, mely szervezet a bejelentést köteles elfogadni, és a tagot a tagnyilvántartásból törölni. A tag arra a naptári évre köteles a tagdíjat megfizetni, amely naptári évben az Egyesületnek tagja volt, az év első felében bármely rövid ideig is.
7./ A tag saját vagyonával az Egyesület esetleges tartozásaiért semmilyen jogcímen nem felel.

20.§. Az Egyesületi tagok kötelezettségei:
1./ A tag köteles a Közgyűlési határozatokat végrehajtani.
2./ Köteles eleget tenni az alapszabályban előírtaknak.
3./ Köteles a Közgyűlés által megállapított évi tagdíjat a Közgyűlés által megállapított időpontig befizetni.
4./ Sportemberhez méltó, sportszerű magatartást tanúsítani.
5./ Igazolt sportoló esetében fegyelmezett részvétel az edzéseken és versenyeken. Lelkiismeretes felkészülés a versenyekre.

21.§. Az Egyesületi tagság megszűnése
1./ A tagsági viszony megszűnik:
a./ A tag önkéntes kilépésével.
b./ A tag halálával.
c./ Kizárással. Kizárás előtt a tagot írásban kell felszólítani az Alapszabályba ütköző tevékenységének megszüntetésére. A Közgyűlés kétharmados többséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. Kizárást kezdeményezhet az Egyesület bármely tagja bármely tag ellen, ha az szándékos bűncselekményt követett el, és emiatt jogerős bírósági határozatot hoztak ellene, az Alapszabályt súlyosan vagy ismétlődően megsérti, önként vállalt kötelezettségeit rendszeresen nem teljesíti, a többi taggal szemben összeférhetetlen magatartást tanúsít, az Elnökség, illetve az Elnök utasításait nem tartja be, szándékosan kárt okoz az Egyesületnek.
d./ Nyilvántartásból való törléssel, tagdíjfizetési kötelezettség egy évet meghaladó, írásbeli felszólítás ellenére történő elmulasztása esetén, amennyiben az elnökség a törlésről határozatot hoz. Az elsőfokú határozat ellen jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani a Közgyűléshez. A nyilvántartásból való törlésre csak a határozat jogerőre emelkedése után kerülhet sor.
2./ Az elnökség törli a nyilvántartásból a tagot, ha a tagsági viszonya megszűnt.


III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE

22.§. Az Egyesületnek mint közhasznú szervezet szervei:
1./ Közgyűlés
2./ Elnökség

23.§. A Közgyűlés
1./ A Közgyűlés összetételét a tagok összessége alkotja.
2./ Az Egyesületnek, mint közhasznú szervezetnek a legfőbb szerve a Közgyűlés, amely nyilvános.
3./ A Közgyűlés összehívása:
a./ Összehívására az Elnök jogosult.
b./ Akadályoztatása esetén az Alelnök, mindkettejük akadályoztatása esetén a Titkár jogosult a Közgyűlést összehívni.
c./ A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni, minden tárgyév első negyedévében, mely Közgyűlésen tételesen kell elszámolni az előző évről, egyszerűsített mérleget kell készíteni, és be kell számolni az előző évi teljes tevékenységről.
d./ A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kívánja, illetve a tisztségviselők bármelyike szükségesnek tartja.
e./ A Közgyűlést akkor is össze kell hívni ha azt a bíróság elrendeli.
f./ A Közgyűlési írásbeli meghívónak – melyet legalább 8 nappal az ülés előtt meg kell küldeni, vagy át kell adni a tagoknak - tartalmaznia kell a Közgyűlés idejét, helyét, a napirendi pontokat, valamint mellékelni kell az egyes pontokhoz készített írásbeli anyagot is.
g./ A meghívónak tartalmaznia kell azt is, hogy a Közgyűlés nyilvános, azon hallgatóként bárki megjelenhet.
4./ A Közgyűlés levezetése:
a./ A Közgyűlés levezető elnöke az Egyesület Elnöke; akadályoztatása esetén az Alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a Titkár.
b./ A levezető elnök jogai:
* megnyitja a Közgyűlést,
* megállapítja a határozatképességet, illetve a határozatképtelenséget,
* javaslatot tehet mandátum, illetve szavazatszámláló bizottságok felállítására, az azokban résztvevő személyekre,
* javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre és a hitelesítőkre,
* ismerteti a napirendet,
* vitát nyit, illetve berekeszt,
* hozzászólási jogot megad, illetve megvon,
* figyelembe veszi a jelentkezések sorrendjét a hozzászólásoknál,
* napirendi pontonként összegzi a vita eredményét,
* szavazást rendel el, megállapítja és kihirdeti annak eredményét,
* a Közgyűlés határozatait napirendi pontonként összegzi, és kihirdeti a Közgyűlés által hozott határozatokat,
* bezárja a Közgyűlést és gondoskodik a jegyzőkönyv határidőn belüli elkészítéséről és hitelesítéséről.
c./ A levezető elnök kötelességei:
* figyelembe venni a Közgyűlés többségének akaratát,
* betartani és betartatni a törvényességet,
* betartani és betartatni a napirendet,
* gondoskodni a Közgyűlés rendjének fenntartásáról.
d./ A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
* a Közgyűlés helyét és időpontját,
* a résztvevők aláírását (jelenléti íven),
* a határozatképesség (vagy határozatképtelenség) megállapítását,
* a megtárgyalt napirendi pontokat,
* a hozzászólások lényegét, kifejezett kérés esetén a teljes hozzászólást (a hozzászólók nevének feltüntetésével),
* az esetlegesen írásban benyújtott hozzászólásokat és beszámolókat,
* részletesen a meghozott határozatok tartalmát, a meghozatal időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát („igen”; „nem”; „tartózkodás” szerint).
A jegyzőkönyv mellékletei:
o jelenléti ív,
o írásban benyújtott hozzászólások,
o az éves beszámoló, költségvetés.
e./ A jegyzőkönyvet a Közgyűlés megtartásától számított 8 napon belül el kell készíteni. A Közgyűlés minden döntését jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
f./ A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a Közgyűlés által esetenként választott két hitelesítő írja alá.
5./ A Közgyűlés határozathozatala:
a./ Nyílt szavazás
* A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (a szavazásra jogosult jelenlévő rendes tagok több mint 50%-ának igenlő szavazata) hozza.
* A Közgyűlés jelenlévő rendes tagjai egyharmadának javaslatára dönthet úgy, hogy a határozatot minősített szótöbbséggel hozza meg.
b./ A Közgyűlés kétharmados többség szükséges az alábbi határozatok meghozatalához:
* Az Egyesület egyesülésének, feloszlásának kimondásához.
* Az Alapszabály elfogadásához, illetve módosításához.
* Az éves beszámoló elfogadásához.
* Az egyesületi tag kizárásához.
c./ A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [ Ptk. 685. §. b) pont ], élettársa ( a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
* kötelezettség vagy felelősség alól mentesül
* bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
* nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
6./ A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:
a./ a mérleg megállapítása,
b./ az Elnök-, az Alelnök- és a Titkár megválasztása, visszahívása,
c./ az Egyesület feloszlásának és más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása,
d./ a tárgyévben a tagok által fizetendő díj megállapítása,
e./ az elnökség évi beszámolójának elfogadása,
f./ az éves költségvetés elfogadása,
g./ az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közhasznúsági jelentés megtárgyalása, elfogadása,
h./ az Egyesület alapszabályának elfogadása, alapszabály módosítása,
i./ mindazon ügyekben való döntés, amelyeket a törvény vagy az Egyesület Alapszabálya a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
7./ A Közgyűlés határozatképessége:
a./ A Közgyűlés határozatképességéhez a (szavazati joggal rendelkező) rendes tagok több mint 50%-a szükséges.
b./ Szavazategyenlőség esetén a kérdést újra kell tárgyalni, majd új szavazást kell elrendelni.
c./ Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen a Közgyűlés megismétlése szükséges. A megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. Erre a körülményre amennyiben az eredeti Közgyűléssel együtt kitűzésre kerül az eredeti napra, az eredeti helyszínre és az eredeti napirendi pontokra az ismételt Közgyűlés összehívása, már az eredeti meghívóban fel kell hívni a figyelmet. Amennyiben a megismételt Közgyűlés más napra kerül összehívásra a tagokat külön kell értesíteni. Ekkor a meghívóban a tagságot arról kell tájékoztatni, hogy az ismételt Közgyűlés megtartására az eredeti Közgyűlés határozatképtelensége miatt, az eredeti napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes és megtartható.
8./ A Közgyűlés közhasznúsági jelentése:
a./ A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente legalább egyszer össze kell hívni, minden tárgyév első negyedévében, mely Közgyűlésen meg kell tárgyalni az éves pénzügyi tervet, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót.
b./ Ezen tételes elszámolás és az egyszerűsített mérleg, valamint az előző évi tevékenységről szóló beszámoló, a közhasznú szervezet éves tevékenységéről szóló beszámolója, melynek jóváhagyásával egyidejűleg történik a éves beszámoló elfogadása.
c./ A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
* a számviteli  beszámolót,
* a költségvetési támogatás felhasználását,
* a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
* a cél szerinti juttatások kimutatását,
* a központi  költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési  önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás  mértékét,
* a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét,
* a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

24.§. Az Elnökség
1./ Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve.
2./ Az Elnökség a Közgyűlésen beszámol az Egyesület gazdasági helyzetéről, és az általa végzett munkáról.
3./ Az Elnökség Határozatok Könyvéről gondoskodik - vezeti a mindenkori Titkár - melyből kitűnik a döntések tartalma, hatálya, időpontja, a határozatot hozó szerv neve, valamint a szavazatok aránya, nyílt szavazás esetén a  támogatók, és ellenzők neve is.
4./ Külön könyvben kell nyilvántartani a Közgyűlés és az Elnökség határozatait.
5./ A határozatokat év elejétől folyamatos sorszámmal, és  /  jel  után az évszámmal is el kell látni.
6./ Egy-egy határozat végén pedig szerepelnie kell az Elnök aláírásának.
7./ Az Elnökség és a Közgyűlés az általa hozott határozatokat az érintettekkel írásban közölni kell és mindenki által hozzáférhető helyen közzé kell tenni.
8./ Az Elnökség éves rendszerességgel a közhasznúsági jelentést előkészíti, mely tartalmazza az 1997. évi CLVI.  törvény 19. §. /3/ bekezdésében foglalt kimutatásokat, beszámolókat.
9./ A közhasznúsági jelentést a Közgyűlésnek nyílt szavazás során, egyszerű szótöbbséggel kell elfogadnia.
10./ Az Elnökség tagjai
a./ Az Egyesület élén, a Közgyűlés által, nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 2 évre választott, 3 fős Elnökség áll, akiknek tisztsége a következő:
* Elnök: az Elnök képviseli az Egyesületet és szervezi az Egyesület tevékenységét, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. Előkészíti az éves beszámolót, amit a Közgyűlés elé terjeszt.
* Alelnök: az Alelnök képviseli az Egyesületet. Az Elnökség által kijelölt feladatokat végzi, segíti az Elnököt a Közgyűlés előkészítésében, felelős a kapcsolatok ápolásáért.
* Titkár: A Titkár képviseli az Egyesületet, gondoskodik az Egyesület adminisztratív (operatív) ügyintézéséről, a tagdíjak beszedéséről, a tagnyilvántartás vezetéséről.
b./ Két választás között megüresedett helyet pótválasztással (amely megegyezik az Alapszabályban rögzített az Elnökségre vonatkozó választással) kell betölteni.
11./ Az Elnökség hatásköre:
a./ az Egyesület folyamatos ügyeinek intézése,
b./ az Egyesület programjainak szervezése, pályázatok elbírálása,
c./ a Közgyűlés előkészítése,
d./ az éves gazdálkodási terv Közgyűlés elé terjesztése,
e./ az éves elszámolás elkészítése, Közgyűlés elé terjesztése,
f./ a Közgyűlési határozatok végrehajtása,
g./ a beszámolás tevékenységéről a Közgyűlésnek,
h./ a kapcsolattartás más társadalmi szervezetekkel,
i./ az új tagok felvétele,
j./ a tagnyilvántartás vezetése,
k./ a tagdíjat nem fizetők felszólítása,
l./ a nyilvántartásból való törlés arra a tagra vonatkozóan, akinek tagsági viszonya megszűnt, illetve feladatkörébe tartozik a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a törlésről szóló határozat meghozatala is,
m./ a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak bevezetése a határozatok könyvébe.
12./ Az Elnökség összehívása:
a./ Az elnökségi ülést évente legalább egyszer össze kell hívni.
b./ Az ülést az Elnök - akadályoztatása esetén az Alelnök - hívja össze írásban.
c./ Össze kell hívni az elnökségi ülést akkor is, ha az ok és cél megjelölésével bármelyik elnökségi tag kéri.
d./ Az írásbeli meghívónak – melyet legalább 8 nappal az ülés előtt meg kell küldeni, vagy át kell adni az elnökségi tagoknak - tartalmaznia kell a napirendi pontokat, valamint mellékelni kell az egyes pontokhoz készített írásbeli anyagot is.
e./ A meghívónak tartalmaznia kell azt is, hogy az elnökségi ülés nyilvános, azon hallgatóként bárki megjelenhet.
13./ Az Elnökség határozathozatala:
a./ Az elnökségi ülés határozatképes, ha a tagoknak több mint 50 %-a jelen van.
b./ Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést újra kell tárgyalni, majd új szavazást kell elrendelni.
c./ Az elnökségi ülést az Egyesület Elnöke, távollétében az Alelnök vezeti.
d./ Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak alá.

25.§ Az elnökségben, valamint az Egyesület esetleges egyéb bizottságában betöltött tagsági viszony megszűnése:
a./ A tisztségviselő lemondásával.
b./ A tisztségviselő halálával.
c./A tisztségviselő megbízatásának lejártával.
d./Visszahívással. A Közgyűlés egyszerű többséggel meghozott határozattal visszahívhatja azon tisztségviselőjét, aki az Alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, szándékos bűncselekményt követett el, és emiatt jogerős bírósági határozatot hoztak ellene, az Alapszabályt súlyosan vagy ismétlődően megsérteti, önként vállalt, illetve az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeit rendszeresen nem teljesíti, a többi taggal szemben összeférhetetlen magatartást tanúsít, illetve szándékosan kárt okoz az Egyesületnek.

26.§. Az Elnöknek, az Alelnöknek és a Titkárnak visszahívása a rendes tagok egyharmadának az Elnökséghez benyújtott, indokolt írásbeli kérelmével kezdeményezhető. Az Elnökség a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül köteles összehívni a Közgyűlést. A visszahívásról a Közgyűlés titkos szavazással, a jelenlévő rendes tagok minősített szótöbbségével (kétharmad) határoz.

27.§. Az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

28.§. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, ezért befektetési szabályzatkészítési kötelezettsége nincs.

29.§. A közhasznú szervezet beszámolói közlésének nyilvánossága :
1./ Az Elnökség, illetve a Közgyűlés határozatait a határozat teljes szövegének leírásával és számozásának megjelölésével minden érintettel írásban kell közölni. Írásbeli közlésnek számít az is, ha az érintett a teljes jegyzőkönyvet megkapta.
2./ A határozatokat tartalmazó nyilvántartás nyilvános, abba – az Egyesület elnökével vagy Titkárával előzetesen egyeztetett időpontban, az Egyesület székhelyén - bárki betekinthet.
3./ Azokat a határozatokat, melyek azon összeg felhasználásáról rendelkeznek, melyet a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználás alapján kapta a közhasznú szervezetnek minősített Egyesület, meg kell jelentetni a külön jogszabályban megjelölt időpontig a jogszabály előírásainak megfelelő sajtóban.
4./ A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe – az Egyesület Elnökével vagy Titkárával előzetesen egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet, továbbá az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett összes iratba bárki betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet.
5./ A közhasznú szervezet határozatainak nyilvánosságát azzal is kívánja biztosítani, hogy a Közgyűlésnek, és Elnökségnek valamennyi határozatát, annak meghozatalát követő 8 munkanapon belül kifüggeszti a székhelyén lévő hirdetőtáblára, és ott tartja 60 napig.
6./ A hirdetőtáblának olyan helyen kell lenni, ahol bárki megtekintheti munkaidőben. A hirdetőtábla helye: Közösségi Ház 9112 Sokorópátka, Fő utca 1. (Egyesület székhelye) bejárat előtti árkádos folyosó.
7./ Ugyanezen hirdetőtáblára ki kell függeszteni, az ülést megelőző 15 nappal, a Közgyűlés, és az elnökségi ülés meghívóját a napirendi pontok közlésével együtt, valamint a napirendi pontokhoz mellékelt írásos anyagot is.
8./ Ugyanide ki kell függeszteni, az Egyesület minden szolgáltatását tartalmazó hirdetményét is.
9./ Az alapító okiratban szabályozott egyesületi működésnek módját, a cél szerinti tevékenységeket, a közhasznú szervezet szolgáltatásai igénybevételének módját az Egyesület székhelyén lévő előzőekben megjelölt hirdetőtáblára ki kell függeszteni, és azt állandóan kifüggesztve kell hagyni.
10./ A hirdetőtáblára történő valamennyi, előzőekben megjelölt irat kifüggesztésről az Egyesület Titkára gondoskodik, és ugyancsak ő felügyeli, ellenőrzi, hogy az előzőekben megjelölt hirdetmények legalább a jelen alapító okiratban megjelölt ideig, illetve állandó jelleggel kifüggesztve maradjanak.
11./ A fentiek szerint tehát a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról az előzőekben megjelölt módon a hirdetőtábla igénybevételével kíván gondoskodni.

30.§. Az Egyesület képviselete
1./ Az Egyesületet az Elnök, az Alelnök és a Titkár önállóan jogosult képviselni.
2./ A bankszámla felett az Elnök, az Alelnök és a Titkár jogosultak rendelkezni, azzal, hogy a 3 személy közül bármelyik kettő együttes aláírása szükséges.

31.§. Összeférhetetlenségi szabályok
1./ A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet másik közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselő (elnökségi és FEB. tagja) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
2./ A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

32.§. Az Egyesület gazdálkodása
1./ Az Egyesület rendes tagok által befizetett tagdíjakból, valamint jogi személyek, magánszemélyek, felajánlásából, hozzájárulásából, közhasznú tevékenységeihez az államháztartás alrendszereitől kapott támogatásból, pályázati úton nyert támogatásokból gazdálkodik.
2./ A tagok évi tagdíjat fizetnek, melynek összegét a Közgyűlés határozza meg. A Közgyűlés ezt az összeget növelheti, csökkenteni azonban nem lehet.
3./ A rendes tag az esedékes tagdíjat, vagy az Egyesület házipénztárába, vagy a bankszámlájára köteles befizetni.
4./ A befizetésnek legkésőbb a tárgyév május 31-ig meg kell történnie.
5./ Az a rendes tag, aki felvételét a tárgyév közben kérte, időarányosan fizet tagdíjat, attól a hónaptól kezdve, melyben a felvételi kérelem történt.
6./ Az Egyesületnek a pénz bevételezésénél mindig be kell tartania a bizonylati fegyelmet, és a számviteli törvény előírásait.
7./ Az Egyesület célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat, mely tevékenység azonban az Egyesületnek kizárólagosan csak másodlagos tevékenysége lehet, és nem veszélyeztetheti az Egyesület közhasznú céljait.
8./ A cél szerinti tevékenységből eredő bevételeket és kiadásokat, illetve a vállalkozási tevékenységből eredő bevételeket és kiadásokat elkülönítetten kell nyilvántartani.
9./ Az esetleges vállalkozásból befolyó nyereséget az Egyesület csak és kizárólag az Egyesület céljainak elérésére használhatja fel. A tagok között nyereség semmilyen jogcímen nem osztható fel.
10./ Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

33.§. Az Egyesületet az alapító tagok határozatlan időre hozták létre.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!